ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – Παροχή ρευστότητας: Παράταση μέχρι 15 Οκτωβρίου και αύξηση της χρηματοδότησης για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α.

20
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1Η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.9α «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005.
2. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο,
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την υπ. αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με
το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ
1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργησητου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
6. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών
ενισχύσεων.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
8. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).
9. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες
κρατικές ενισχύσεις.
10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τη με αρ. πρωτ. Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20–10–2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/01–11–2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων, αξιολόγησης πράξεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014.
13. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον _έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
14. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης).
15. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).
16. Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ 225Α /2010 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
17. Την με αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και την 2ης Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
18. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την C(2020) 4707 final/7-7-2020 απόφαση
19. Την με αρ. Πρωτ. 2902/2-7-2019 επιστολή της ΕΥΔΕΠΠΔΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του άρθρου 67(2)α) του Καν. 1303/2018 σύμφωνα με το άρθρο 152(7)
20. Την με αρ. πρωτ. 5045/19.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ορίζεται ο “Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας” (ΕΦΕΠΑΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) των δράσεων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020»
21. Την με αρ. πρωτ. 2651/1-6-2021 μέσω γραπτής διαδικασίας απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία η διαδικασία και το περιεχόμενο της 32ης έκδοσης του εντύπου εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι
22. Την με αρ. πρωτ. 2939/24-6-2021 μέσω γραπτής διαδικασίας απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της δράσης
23. Την με αρ. πρωτ. 3312/17-7-2021 απόφαση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής
Ενίσχυσης για τη δράση 1.δε.9α «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που
επλήγησαν από την πανδημία»
24. Την με αρ. πρωτ. 102085/EYKE1831/20-9-2021 επιστολή διατύπωσης σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3312/17-7-2021 απόφαση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση 1.δε.9α «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική
Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020» και της αναλυτικής πρόσκλησης που την συνοδεύει στα παρακάτω σημεία:
I. Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την 15/10/2021
II. Κεφ. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ:
i. Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης που καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης για την
κατηγορία Επιχειρήσεων Α στο ποσό των 800€ (και σχετική ενημέρωση σε όλο το
κείμενο της πρόσκλησης)
ii. Προσθήκη της φράσης «Για όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει πρόταση στην
κατηγορία Επιχειρήσεων Α αιτούμενες δημόσια χρηματοδότηση αξίας 500€, η
Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος αναλαμβάνει να αναπροσαρμόσει το
ανωτέρω ποσό στα 800€»
III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ: προσθήκη του «Ανηγμένος Κύκλος
Εργασιών έτους (ΑΚΕ)»ως το ποσό σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών (ΚΕ) που υπολογίζεται
για τις επιχειρήσεις που έχουν 1η έναρξη λειτουργίας και έχουν Ημέρες Λειτουργίας (ΗΛ<365)
εντός του έτους 2019 και υπολογίζεται ως ΑΚΕ=ΚΕ * 365/ΗΛ με μέγιστο αποτέλεσμα τις
300.000€
IV. Κεφ. 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
i. Στο σημείο 2 των προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, προσθήκη της
φράσης «Για τις επιχειρήσεις με λήξη χρήσεων την 30/6 ως χρήση του έτους 2019
είναι η περίοδος 1/7/2018-30/6/2019 και ως χρήση του έτους 2020 είναι η περίοδος
1/7/2019-30/6/2020»
ii. Στο σημείο 5 των προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, προσθήκη της
φράσης «Για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν έναρξη εργασιών εντός του
2019 θα ληφθεί υπόψιν ο Ανηγμένος Κύκλος εργασιών»
iii. Στο σημείο 14 των προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, προσθήκη της
φράσης «Για τις επιχειρήσεις με λήξη χρήσεων την 30/6 ως χρήση του έτους 2019 είναι η
περίοδος 1/7/2018-30/6/2019 και ως χρήση του έτους 2020 είναι η περίοδος 1/7/2019-
30/6/2020»
V. Κεφ. 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
i. Αλλαγή της φράσης ««Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που
επλήγησαν από την πανδημία» σε «ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Covid -19»
VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
i. Αλλαγή της διάρκειας της επένδυσης σε 12 μήνες
ii. Διόρθωση των ποσών δημόσιας δαπάνης από 2.000€ σε 3.000€
VII. ΠΑΡΑΤΗΜΑ IV-Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ:
i. Αντικατάσταση του περιεχομένου της δήλωσης σε:
«1. Δεν έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0103-6 και τίτλο
«Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»
2. Δεν έχει λάβει ή δεν πρόκειται να λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο κλαδικών προγραμμάτων
ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έτους 2021 του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
• Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων
φιλοξενίας
• Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών
• Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων – παιδότοπων»
VIII. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ:
i. Διόρθωση της περιόδου αναφοράς σε 2020
IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
i. Διαγραφή της φράσης «τόσο του 2019, όσο και»
X. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
i. Τροποποίηση των δικαιολογητικών σε:
«1. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα πρέπει είναι εντός 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου στην οποία θα εμφανίζονται:
A. οι Ενεργές Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) και
B. τα Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού με την ανάλυση τους
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατατίθεται και βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2. Πρωτότυπη Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ.
Σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Διευκρινίζεται ότι ισχύουν κατ΄ αντιστοιχία τα όσα αναφέρονται παραπάνω για την φορολογική ενημερότητα. Επισημαίνεται ότι οι έχοντες ατομική επιχείρηση, κατά την τελική πληρωμή, πρέπει να προσκομίζουν ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, τόσο για την επιχείρηση (ενημερότητα από το μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ) όσο και ενημερότητα για τις ατομικές ασφαλιστικές τους εισφορές.
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την ισχύ τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ενός μήνα (1 μήνα) από την ημερομηνία προσκόμισης τους.
4. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή
επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού.

• Δικαιολογητικά από τα οποία τεκμαίρεται η ισχύουσα εταιρική/μετοχική σύνθεση και εκπροσώπηση (ανάλογα με τη νομική μορφή):
o για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης, Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ,
ανάλογα με τη νομική μορφή – (ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ)

• o για την εταιρική/μετοχική σύνθεση : Καταστατικό, Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων με σφραγίδα της
εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση,
ανάλογα με τη νομική μορφή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ).
Οι ατομικές επιχειρήσεις συμπληρώνουν υπ. Δήλωση ως ακολούθως: «Δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης.»
Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί, προσκομίζεται βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια ΔΟΥ ως ανωτέρω
5. Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις, περί
μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση και μη θέσης σε εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο.
Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του γενικού πιστοποιητικού από το Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του γενικού πιστοποιητικού από το Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να προσκομιστεί πρωτότυπο πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται τα πιστοποιητικά να διατηρούν την ισχύ τους για
τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.»

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης

Αναλυτικά Η πρόσκληση με τα παραρτηματά της εδώ

Πηγή: http://www.epimetol.gr/