Μυτιληναίος VS Μεσόγειος για τα 53,6 εκατ. ευρώ του οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων

13

Ο πολύ γνωστός και ισχυρός επιχειρηματικός όμιλος Μυτιληναίος και η Μεσόγειος, μια από τις σημαντικές εταιρείες στην Ελλάδα κυρίως στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, «ακονίζουν τα ξίφη» τους στον μεγάλο διαγωνισμό που προωθεί ο Δήμος Αθηναίων για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού», εκτιμώμενης αξίας 53.655.680,40 ευρώ.

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό είχαν υποβληθεί προ ολίγων εβδομάδων, όπως είχε αναδείξει το insider, και εμπρόθεσμα έδωσαν το παρών η Μυτιληναίος, η Μεσόγειος και ένας ακόμα οικονομικός φορέας ο οποίος όμως, όπως προέκυψε στη συνέχεια, δεν υπέβαλε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και δεν κατέθεσε φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά συνέπεια, αποκλείστηκε, από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Με αποτέλεσμα να προχωρήσει η διαδικασία με τους ομίλους «Μυτιληναίος» και «Μεσόγειος». Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα προκύψει ο «νικητής». Να σημειωθεί ότι στις αρχές Νοεμβρίου υπεβλήθη προδικαστική προσφυγή από ενδιαφερόμενο φορέα με την Επιτροπή Διαγωνισμού να εκτιμά ότι δεν δημιουργεί κώλυμα στη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος Μυτιληναίου έχει αρχίσει εδώ και καιρό να εστιάζει στον τομέα του οδοφωτισμού, πέραν βέβαια του έτσι κι αλλιώς μεγάλου «αποτυπώματός» τους σε πολλούς κλάδους της εγχώριας οικονομίας (ενέργεια, μέταλλα, υποδομές κ.α. αλλά και με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό), ενώ η τεχνική εταιρεία Μεσόγειος, πέρα από τη διαχείριση απορριμμάτων, δραστηριοποιείται στις αγορές της διαχείρισης του νερού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ή εξοικονόμηση ενέργειας, εσχάτως εισήλθε τον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας κ.α.

Βάσει της προκήρυξης που είχε αναφέρει παλιότερα το insider, αντικείμενο της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας και Παροχής Υπηρεσιών (Μεικτή Σύμβαση), είναι:

·       Η προμήθεια και τοποθέτηση 43.678 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων, για την αντικατάσταση των υφισταμένων, η προμήθεια και τοποθέτηση ασύρματων ελεγκτών φωτιστικών εξοπλισμών για την διαχείριση και τον έλεγχο του οδοφωτισμού και η εκτέλεση μετρήσεων πεδίου, ρύθμιση απαιτούμενων επιπέδων φωτισμού, καθώς και η λειτουργία του συστήματος φωτισμού, και ο προγραμματισμός της πλατφόρμας IoT.

·       Η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου και συστήματος οδοφωτισμού και οι υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών φωτιστικών σε βάθος δεκαετίας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 έτη. Δυο έτη για την προμήθεια του αντικειμένου της σύμβασης και τις απαιτούμενες εργασίες και 10 έτη για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος. Κατά τη διάρκεια των δυο ετών της εγκατάστασης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των τμημάτων της σταδιακής εγκατάστασης.

Φορείς χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο Δήμος Αθηναίων.

Πηγή: https://www.insider.gr/