Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για βελτίωση ποιότητας τεχνολογιών και επικοινωνιών

13

Μια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιτότητας 02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Προώθηση και Προβολή Σημείων Ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εφαρμογές ΤΠΕ» δημοσίευσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός. Με την πρόσκληση καλούνται φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους. 1.1Η δράση αφορά στη δημιουργία νέας ή/και αναβάθμιση υφιστάμενης ψηφιακής δημόσιας υποδομής (εξοπλισμός και λογισμικό ΤΠΕ) για την προώθηση, οργάνωση και υποστήριξη μιας βιωματικής εξερεύνησης της εγκεκριμένης «Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθεί ψηφιακή πλατφόρμα – ψηφιακών ξεναγήσεων – εγκατάστασης ασύρματου δικτύου – υπηρεσίες ανάπτυξης κοινού και κοινοτήτων και υποστήριξης της διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών διαδικτύου για την ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του πολιτιστικού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες Πρόκειται για δράση που αφορά στους βασικούς πόλους της Διαδρομής: α) Χαλκίδας – Ερέτριας (Εύβοια), β) Δελφών (Παρνασσός), γ) Καρπενησίου (Ευρυτανία), δ) Θερμοπυλών (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη), ε) Θήβας, στ) Ορχομενού Βοιωτίας και ζ) Σκύρου, στοχεύοντας στην παροχή περισσότερων και βελτιωμένων ποιοτικών υπηρεσιών, ώστε οι χώροι να καταστούν πιο ελκυστικοί για τους επισκέπτες. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις: • Ψηφιακές ξεναγήσεις επιτόπιες ή/και διαδικτυακές, τόσο για επιλεγμένες θέσεις, όσο και για το σύνολο της Διαδρομής. • Ψηφιακή Πλατφόρμα Αποθετηρίου που θα επιτρέπει την συλλογή πολιτιστικών και λοιπών σχετικών δεδομένων για τη λειτουργία της διαδρομής, και θα διαθέτει στους χρήστες και σε άλλες διαδικτυακές εφαρμογές τεκμηριωμένο πολυμεσικό περιεχόμενο για τα σημεία ενδιαφέροντος της Διαδρομής. • Ψηφιακή εφαρμογή για κινητές συσκευές, με στόχο την διαρκή προώθηση της Διαδρομής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. • Εφαρμογές παρακολούθησης, διαχείρισης της Διαδρομής. Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να γίνει με τις σχετικές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana ή άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές. Η τεκμηρίωση, αποθήκευση και διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου θα πρέπει να γίνει σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές που προτείνει με την αριθμ.5341/16.04.2018 εγκύκλιο η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Οι παραπάνω εφαρμογές δύναται να δημιουργηθούν σε υποδομές νέφους. Οι Ψηφιακές ξεναγήσεις, οι Εφαρμογές σε κινητές συσκευές, όπως και η Ψηφιακή Πλατφόρμα Αποθετηρίου δύναται να τροφοδοτούνται τόσο από το κεντρικό αποθετήριο του ΥΠΠΟΑ όσο και από άλλα ανοιχτά αποθετήρια συναφών δεδομένων (π.χ. ξενοδοχεία, δρομολόγια, καιρός, κλπ). Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης των ΑμΕΑ. Ειδικά για τις ψηφιακές ξεναγήσεις επιτόπιες και διαδραστικές ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί ώστε να παρέχεται η δυνατότητα κατάλληλης προσαρμογής της λειτουργίας και του περιεχομένου τους για βελτιστοποίηση της χρήσης από ΑΜΕΑ, με περιορισμένη όραση ή ακοή. Δείτε εδώ λεπτομέρειες https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A54%CE%9A7%CE%9B%CE%97-%CE%94%CE%9B%CE%A8?inline=true

Newsroom Stereaeconomy.gr