Το ΥΠΟΜΕΔΙ επιβεβαιώνει τον Θανάση Ζεμπίλη για εμπλοκή του βόρειου οδικού άξονα

88

Σε απάντηση της με αρ.πρωτ. 726/15-9-2023 Ερώτησης του Βουλευτή Εύβοιας Θανάση Ζεμπίλη με θέμα« Επείγει η εκπόνηση της μελέτης για την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα» το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το με αρ. πρωτ. 281466/2023 έγγραφο του επιβεβαιώνει την άρνηση του Ζ´ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Στις  24-05-2023 μας κοινοποιήθηκε η υπ ́αρ. 248/2023 Πράξη του Ζ ́ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Κεντρικός Οδικός Άξονας Βόρειας Εύβοιας τμήμα: Παράκαμψη Ψαχνών – Προκόπι (Στροφυλιά)».

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας προέβη στην αποστολή απόψεων για την άσκηση προσφυγής ανάκλησης της υπ ́ αρ. 248/2023 Πράξης του Z ́ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το υπ ́ αρ. 181829/8-6-2023 έγγραφο, αιτιολογώντας ότι η Αναθέτουσα Αρχή (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) προέβη στη διαδικασία δημοπράτησης της σύμβασης με εφαρμογή του εδαφίου 2γ, του άρθρου 32, του Νόμου 4412/2016 σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω αναφερόμενες Αποφάσεις και έγγραφα καθώς και την κείμενη νομοθεσία.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεδρίασε, και την 1-8-2023 μας διαβίβασε την υπ ́ αρ. 1149-2023 Απόφαση του Έβδομου Τμήματος, σύμφωνα με την οποία δεν ανακαλεί τα αναφερόμενα στην 248/2023 Πράξη του Ζ ́ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διατάσσει την κατάπτωση της προσφυγής.

Ακολούθως, η ένωση οικονομικών φορέων, η οποία είχε κριθεί ως «προσωρινός ανάδοχος» της σύμβασης, ήτοι ΔΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.-Δ.Τ.: ΔΡΟΜΟΣ Ε.Ε. /ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ /ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ-Δ.Τ. DROMOS CONSULTING LTD /ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ) /Μ. ΞΙΝΟΓΑΛΟΣ – Φ. ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο.Ε. (ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ) / ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ / ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑ / ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, στις 9-8-2023, κατέθεσε Προσφυγή Αναθεώρησης κατά τις 1149/2023 Απόφασης του Έβδομου Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 650d64fab04a8e2f871da292 στις 25/09/23 09:03 Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αιτούμενη να κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης».

Η ανωτέρω προσφυγή συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 2-10-2023.

Ολόκληρη η απάντηση έχει ως εξής:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/12371480.pdf