ΦΠΑ: Τι αλλάζει με την προσυμπλήρωση των δηλώσεων

8
PORTRAITS

Της Μάρθας Παπασωτηρίου

Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν5073/2023, ορίστηκε η καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA). Τα παραστατικά ανεβαίνουν σε πραγματικό χρόνο και όχι την επόμενη ημέρα, όπως συμβαίνει σήμερα. Η υποχρέωση αφορά όλους τους τρόπους έκδοσης και αποστολής των παραστατικών αυτών.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι ως τιμολόγια εξόδων προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς, μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα του myDATA. Με τον ίδιο νόμο, ορίστηκε ότι η αξία των φορολογητέων πράξεων και των εσόδων, που λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος για κάθε οντότητα, δεν δύναται να υπολείπεται αυτών, που προκύπτουν από τα παραστατικά, τα οποία έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

Τρία βασικά στοιχεία

Η Α.1020/2024 εναρμονίζεται με την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η υποχρεωτική προσυμπλήρωση εσόδων, εξόδων και αντίστοιχων φόρων στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ. Η προσυμπλήρωση θα γίνεται βάσει των στοιχείων, που διαβιβάστηκαν στο myDATA και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ, που υποβάλλονται από 1.1.2024 και εφεξής. Με την απόφαση αυτή, αποσαφηνίζεται επίσης ότι η προσυμπλήρωση των πεδίων:

• Είναι πλέον δεσμευτική για τις επιχειρήσεις κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ,

• Γίνεται με βάση τα στοιχεία, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ, που υποβάλλονται από 1.1.2024 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1.1.2024 και έπειτα,

• Διασφαλίζει τον βασικό κανόνα ότι τα έσοδα δεν μπορεί να είναι λιγότερα και τα έξοδα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με δυνατότητα απόκλισης από τον κανόνα εσόδων – εξόδων έως 30%, διακριτά για έσοδα και έξοδα. Το ποσοστό απόκλισης θα επανεξεταστεί στους επόμενους μήνες, με σκοπό τη σταδιακή μείωση και τον τελικό μηδενισμό του.

Ειδικότερα, κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, από 01.01.2024 και εφεξής, προβλέπονται τα εξής:

Έσοδα – Εκροές ΦΠΑ

• Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών σε έτερο κωδικό εκροών με κατηγορία ΦΠΑ 0%.

• Επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων εσόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

• Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διόρθωσης εσόδων, επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής, με ένδειξη “Λογιστική Εγγραφή” και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη “Δυσχέρεια Συσχέτισης”.

Έξοδα – Εισροές ΦΠΑ

• Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών για όλες τις κατηγορίες εξόδων.

• Επιτρέπεται η υποβολή λιγότερων εξόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

• Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διαβίβασης εξόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη “Δυσχέρεια Συσχέτισης”.

• Επιτρέπεται και παρακολουθείται συστημικά η ετεροχρονισμένη δήλωση εξόδων, σε επόμενη φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών και εμφανίζεται στο myDATA, εντός όμως της χρήσης που αφορούν.

Στόχος των νέων μέτρων είναι η απλοποίηση των διαδικασιών με σκοπό οι επιχειρήσεις να εκπληρώνουν ευκολότερα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα ο κρατικός μηχανισμός να διασφαλίζει ότι αυτές θα καλυφθούν αποτελεσματικά.

* Η Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner/Head of Tax, Lawyer, στην Andersen Tax Greece

Πηγή: https://www.capital.gr/